privacy-beleid

Deze website wordt beheerd door VRT NV van publiek recht, met maatschappelijke zetel te A. Reyerslaan 52, 1043 Brussel.  Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of bij de klantendienst op het e-mailadres klantendienst@vrt.be.

1.  Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

VRT vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van VRT aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan VRT verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over VRT, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen) of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, reacties op programma’s en andere redactionele content (bijv. nieuwsartikelen), het bestellen van tickets, het inschrijven op events of studio-opnames) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, nickname, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer en afbeelding) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal VRT ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan VRT meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan VRT mee te delen. VRT kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. 

2.  Verwerking van persoonsgegevens

VRT verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.  

VRT zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3).  Als de VRT uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

De persoonsgegevens die VRT verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van VRT, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de VRT een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

3.   Doel van de verwerking

VRT verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten (zoals o.m. data waarop VRT evenementen plaatsvinden), voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten en voor direct marketing doeleinden van derden.  

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden van derden is onderworpen aan uw expliciete toestemming welke u in volledige vrijheid kan geven of weigeren .   

VRT doet voor bepaalde vormen van elektronische direct marketing een beroep op de diensten van de NV Pebble Media met zetel te Schalieënhoevedreef 20/c, 2800 Mechelen.  VRT heeft met Pebble Media schriftelijke afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens die zij van VRT ontvangt. Doorgifte van gegevens aan Pebble Media gebeurt in een gecodeerde vorm die niet toelaat u te identificeren. Op ieder ogenblik kunt u uw toestemming  inzake het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden van derden weigeren en intrekken via de de Pebble Media website (www.pebblemedia.be).

U kunt het VRT ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.
Sommige diensten worden in samenwerking met een andere onderneming aangeboden en dragen beide merken (zoals o.m. n.a.v. het opzetten van een gezamenlijk event, een gezamenlijke wedstrijd of het aanbieden van gezamenlijke content).  Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruik maakt van dergelijke services via de websites van VRT, kan VRT uw persoonsgegevens, die in het kader van deze gezamenlijke serviceverlening zijn verzameld, doorspelen naar de andere onderneming, die u ingeval van verwerking van uw persoonsgegevens op de hoogte zal stellen van alle doeleinden die zij bij het gebruik ervan beoogt.
Op elk moment kan u de persoonsgegevens die VRT over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar klantendienst@vrt.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van VRT t.a.v. de klantendienst.

U kan ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

4.  Gebruik van cookies

Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden.  Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen omdat u zich bijvoorbeeld niet opnieuw moet aanmelden of niet opnieuw uw voorkeuren of paswoord moet ingeven. Ook Pebble Media zal soms cookies gebruiken wanneer u deze site bezoekt.

De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op uw wensen en voorkeuren is afgestemd. Uw profiel kan door Pebble Media – eveneens op een manier die niet toelaat om u te identificeren - worden verrijkt met persoonsgegevens die u met het oog op verwerking voor direct marketing hebt verstrekt aan andere ondernemingen waarmee Pebble Media daarvoor overeenkomsten heeft gesloten.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen.

Ook kunnen er door de VRT of door onderzoekspartners van de VRT cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Daarbij wordt in het kader van mediaonderzoek gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis.  Zo verzamelt bijvoorbeeld het CIM (het Centrum voor Informatie over de Media) telkens je een site van de VRT bezoekt met behulp van een cookie informatie via de pagina’s die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor). Meer informatie en up to date resultaten van deze studie vind je op de CIM-website.

5.  Update van deze privacyverklaring

VRT zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Sluiten