Gebruiksvoorwaarden

DISCLAIMER E-MAIL

De inhoud van VRT e-mails, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van de VRT ontvangt, vragen wij dat te melden aan de VRT en de e-mail te wissen.

DISCLAIMER WEBSITE

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. De VRT kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de VRT.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek anders dan hierna toegestaan in huidige gebruiksvoorwaarden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRT verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze in familiekring gratis te verspreiden en mede te delen.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
Als de VRT u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u de VRT tegen aanspraken van derden. Uw bijdragen mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen, geen fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
Behoudens andersluidende bijzonder voorwaarden geeft u VRT een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, wereldwijde, kostenloze licentie om uw bijdragen te verspreiden en te tonen via alle mogelijke platforms (hierbij inbegrepen externe websites) en deze te verwerken in haar programma's en in aankondigingspots ter promotie van haar programma's evenals in andere mediaproducten van VRT. Deze licentie is niet beperkt in de tijd, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie verleent VRT eveneens het recht om haar programma's en/of mediaproducten waarin uw bijdrage is verwerkt op alle mogelijke wijzen zonder enige verschuldigde vergoeding te exploiteren zowel lineair als on demand tegen betaling (transactioneel) op gelijk welk platform (externe websites inbegrepen). Exploitatie off line is eveneens toegestaan zonder enige verschuldigde vergoeding (bv. n.a.v. het uitbrengen op de markt van een DVD of CD van haar programma's waarin uw bijdrage is verwerkt).

3. Aanbrengen van links naar een website beheerd door VRT, het integreren van RSS feeds en het embedden van videomateriaal beschikbaar op VRT websites

Links naar VRT-websites
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de VRT-websites. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de VRT-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Integratie van RSS-datafeeds
U mag RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op VRT websites gebruiken als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.
De RSS-datafeeds mogen niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.
Het gebruik van de links geeft u niet het recht de VRT op enige wijze te associëren met uw site.
U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk VRT als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op de desbetreffende VRT-website. Enkel de link zelf van de RSS-datafeeds kan worden aangebracht op externe websites. Het is geenszins de bedoeling foto's of beeldmateriaal verwerkt in de RSS-datafeeds te embedden in externe websites.
Voor commercieel en/of professioneel gebruik van RSS-datafeeds vraagt u de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van VRT. Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van de RSS-datafeeds op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling (betalende dienstverlening) of op websites met advertising. Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik maken van de RSS-datafeeds op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.
Ook het gebruik van RSS-feeds beschikbaar op VRT-websites op publieke schermen behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VRT.
U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van haar berichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
De VRT heeft het recht de onmiddellijke stopzetting te vragen van het gebruik van de RSS-datafeeds. Ook behoudt de VRT zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod van het materiaal stop te zetten. 

Embedden van videomateriaal beschikbaar op VRT-websites
U mag bepaalde videocontent van VRT dat u kosteloos aan de hand van widgets wordt aangeboden op VRT websites integreren op eigen websites als u zich houdt aan de volgende gebruiksvoorwaarden.
Voor commercieel en/of professioneel gebruik van het beschikbare videomateriaal vraagt u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VRT. Onder commercieel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare videomateriaal op websites waarvan de content wordt aangeboden tegen betaling ("betalende dienstverlening") of op websites met advertising. Onder professioneel gebruik moet worden verstaan het gebruik van het beschikbare videomateriaal op websites ter verrijking van de eigen content voor bedrijfsdoeleinden.
Voor het embedden van het beschikbare videomateriaal maakt u enkel gebruik van de player die u ter beschikking wordt gesteld op de desbetreffende VRT-website. Dit zorgt ervoor dat het geïntegreerde videomateriaal steeds VRT branded is.
De integratie van het beschikbare videomateriaal geeft u niet het recht de VRT op enige wijze te associëren met uw site.
U respecteert de context waarbinnen u het beschikbare videomateriaal op de VRT-websites wordt aangeboden. Het beschikbare videomateriaal mag niet worden gebruikt op sites waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen of op enige manier strijdig is met de wetgeving van kracht in België.
De toelating is steeds beperkt tot fragmentair gebruik (clips) van VRT programma's die door VRT met dit doel ter beschikking worden gesteld. Het is niet toegestaan de bedoelde fragmenten te (her)monteren, in te korten of te bewerken in welke zin ook. Het laten afspelen op uw eigen website van volledige programma's van VRT kan enkel mits uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VRT.
U beschikt geenszins over de toelating om een archief op te bouwen van videomateriaal beschikbaar op VRT-websites.
U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van het beschikbare videomateriaal. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door haar ter beschikking gestelde videomateriaal, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
De VRT heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde videomateriaal op uw website. Ook behoudt de VRT zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod stop te zetten.

4. Links naar andere websites beheerd door VRT

Deze website bevat links naar andere VRT-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites (zoals Deredactie.be).

5. Links naar websites beheerd door derden

De VRT-websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De VRT controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de VRT en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de VRT de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiefora, chat-groepen of babbelkanalen

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een tekstbericht of één of ander audio(visueel) fragment toegestuurd door een mediagebruiker dan wel door VRT zelf iedereen met dezelfde interesse hierop kan reageren.

Bij chatgroepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken groep. Discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen op VRT-websites staan in het algemeen open voor iedereen die een beschaafde mening in een behoorlijk Nederlands wil formuleren.
Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van uw voornaam, naam, adres en e-mailadres. Enkel uw voornaam, uw initialen of uw nickname zullen worden gepubliceerd.
De aan VRT verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van een discussieforum.
VRT heeft het recht om bijdragen te weren die:

Om dit doel te bereiken kan door de webmaster van de betrokken VRT-website premoderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt.
De VRT kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). VRT heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.
U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u de VRT tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische tekortkomingen/fouten vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.
De VRT kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussieforum, een chatgroep of een babbelkanaal van haar websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. De VRT heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen en dit hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van andere deelnemers aan een discussieforum, chatgroep of babbelkanaal. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. VRT heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.
De VRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen.
Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken VRT-website. Voor het uiten van klachten dient u wel de klachtenprocedure zoals bedoeld in artikel 7 van huidige gebruiksvoorwaarden te volgen. Zogenaamde klachten geuit op discussiefora, in chatgroepen of babbelkanalen worden geenszins opgevolgd.

7. Klachtenprocedure

Anonieme klachten zijn niet toegestaan. VRT is enkel verplicht een klacht te behandelen indien deze worden geuit via de hieronder bedoelde kanalen en vergezeld gaan met de hieronder bedoelde identiteitsgegevens zoals ook vereist door het Klachtendecreet van 1 juni 2001 (B.S. 17 juli 2001): voornaam, familienaam, e-mailadres en adres. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

VRT is niet verplicht enige klacht te behandelen:

De weigering om een klacht te behandelen zal steeds worden gemotiveerd.
Klachten kunnen enkel worden geuit door middel van het invullen van de verplichte velden in het daartoe voorziene venster beschikbaar via de corporate website van vrt (www.vrt.be) via "contact". Klachten kunnen ook per e-mail worden verstuurd naar klachtenprocedure@vrt.be of telefonisch worden geuit tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u) naar de klantendienst (02-741-59-93).
Klachten geuit via het daartoe voorziene venster op de corporate website van VRT (www.vrt.be) worden slechts geregistreerd voor zover u van ons een confirmatie ontvangt per e-mail. Blijft deze confirmatie uit binnen een tijdspanne van 24 uren volgend op het indienen van de klacht, dient u zich opnieuw te registreren. Ingeval van problemen bij het uiten van een klacht, kan u in ieder geval terecht via klachtenprocedure@vrt.be.

8. Aansprakelijkheid van de VRT

De informatie op de VRT-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De VRT streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de VRT hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Sluiten